256 x 158

Algemene voorwaarden

Begrippen

Met onderstaande begrippen wordt in deze algemene voorwaarden het volgende bedoeld:

Stadspodotherapie, wij, ons, onze: Maartje Trompetter, handelend onder de naam Stadspodotherapie, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met nummer 77415000.

Klant, u, uw: de natuurlijke- of rechtspersoon die aan ons een opdracht heeft verstrekt tot dienstverlening.

Producten: alle door ons geleverde goederen, waaronder podotherapeutische hulpmiddelen zoals steunzolen, nagelbeugels, ortheses en nachtspalken.

Diensten: alle activiteiten die wij uitvoeren in uw opdracht, waaronder podotherapeutische behandeling.

Dienstverlening: het door ons verrichten van diensten en/of leveren van producten.

Toepasbaarheid

Op alle dienstverlening en ook op alle rechtsverhoudingen en/of documenten die hiermee verband houden of daaruit voortvloeien zijn deze algemene voorwaarden en uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Er kunnen door u geen rechten ontleend worden indien wij deze voorwaarden ten opzichte van u soepel toepassen.

Totstandkoming van overeenkomsten

Een overeenkomst tussen Stadspodotherapie en de klant voor dienstverlening komt tot stand door ondertekening door beide partijen.

Indien u minderjarig bent, moet de overeenkomst ondertekend worden door uw wettelijke vertegenwoordiger.

U kunt de tarieven van onze diensten en producten vinden in de prijslijst gepubliceerd op onze website. Deze tarieven zijn leidend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

U moet eventuele wijzigingen in (adres)gegevens zo snel mogelijk aan ons melden.

Stopzetten van dienstverlening

Wij mogen zonder opgaaf van redenen een klant de dienstverlening weigeren.

U moet de aanwijzingen van onze vertegenwoordigers opvolgen. Anders mogen wij dienstverlening opschorten of stopzetten.

Indien u een betalingsachterstand heeft, mogen wij de dienstverlening opschorten totdat u wel voldoet aan uw betalingsverplichtingen.

Afspraken en annulering

Wij spreken in overleg met u een datum en locatie af waarop de dienstverlening zal plaatsvinden. U moet bij verhindering een afspraak uiterlijk vierentwintig uur van te voren afzeggen. Als u te laat afzegt of niet komt opdagen, kunnen wij het volledige bedrag van de afgesproken diensten in rekening brengen.

Een opdracht tot het leveren van producten door ons aan u kan niet geannuleerd worden. Als u toch annuleert, mogen wij alsnog het volledige bedrag van de producten in rekening brengen bij u.

Behandelresultaat en klachtenregeling

Wij zullen naar eer en geweten de beste behandelmethode selecteren voor u en de dienstverlening naar beste kunnen uitvoeren volgens de professionele richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP).

Er wordt door ons geen garantie gegeven over de effectiviteit van de dienstverlening. Een tegenvallend behandelresultaat is op zichzelf geen reden voor restitutie of het vervallen van door u verschuldigde betalingen.

Indien u niet tevreden bent over de dienstverlening, dan dient u ons gedetailleerd en duidelijk in te lichten door middel van een klacht, en eventuele producten aan ons ter reparatie aan te bieden.

Wij laten u binnen 6 weken weten of uw klacht door ons gegrond wordt verklaard. In dat geval zullen wij ons naar beste kunnen inzetten om deze te verhelpen. Bij een klacht over een product wordt naar onze keuze aan u een reparatie, vervangend product of restitutie van de factuurwaarde van het product aangeboden.

Indien wij samen met u een klacht over de dienstverlening onverhoopt niet op kunnen lossen, kunt u in het kader van de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) een klacht indienen bij het Klachtenloket Paramedici.

Stadspodotherapie en de klant zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen. De rechter in Den Bosch is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Stadspodotherapie en de klant, tenzij regels van dwingend recht zich hiertegen verzetten.

Aansprakelijkheid

Onze dienstverlening is op eigen risico van de klant. Daarom zijn wij voor zover toegestaan voor de wet nooit aansprakelijk voor eventuele letselschade of overige fysieke ongemakken die bij u op kunnen treden als gevolg van de diensten en/of producten.

Wij sluiten aansprakelijkheid voor indirecte schade nadrukkelijk uit. Onder indirecte schade wordt in ieder geval begrepen: gevolgschade, gemiste besparingen, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.

Mochten wij toch aansprakelijkheid aannemen, dan is deze aansprakelijkheid altijd beperkt tot het bedrag dat door de toepasselijke verzekeringsovereenkomst van Stadspodotherapie in dat geval wordt uitbetaald. Indien de toepasselijke verzekering om welke andere reden dan ook niet aan ons uitkeert, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde van de overeenkomst.

Betalingsvoorwaarden

U dient na het afnemen van diensten en/of producten de factuur direct per pinbetaling te voldoen.

Indien u meerderjarig bent en de factuur onverhoopt niet direct kunt voldoen, geldt een betalingstermijn van veertien dagen na dagtekening van de factuur. Wij kunnen in dit geval een toeslag rekenen van tien procent van het factuurbedrag.

Indien u minderjarig bent en de factuur niet direct wilt voldoen, zullen wij een factuur sturen aan uw wettelijke vertegenwoordiger(s). De betalingstermijn van deze factuur is veertien dagen na dagtekening.

U moet eventuele op- en/of aanmerkingen over de factuur binnen zeven dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk aan ons melden. Daarna geldt de factuur als door u aanvaard.

Indien de factuur niet binnen veertien dagen na dagtekening van de factuur door u is betaald, zullen wij u aanmanen. In dat geval krijgt u nogmaals veertien dagen om de factuur te voldoen. Indien u het verschuldigde bedrag niet binnen deze aanmaningstermijn heeft voldaan, dan bent u van rechtswege in verzuim.

Vanaf het moment dat u in verzuim bent, bent u zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling of sommatie vereist is, vertragingsrente verschuldigd, die gelijk is aan de wettelijke handelsrente, onverminderd de overige rechten die aan ons toekomen. Tevens bent u schadevergoeding aan ons verschuldigd, waaronder in ieder geval vergoeding van alle redelijke kosten die wij lijden als gevolg van het verzuim, zoals onder meer de kosten ter verkrijging van voldoening van de factuur buiten rechte.

De betaling van een factuur kan door u niet worden opgeschort of verrekend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

Wij kunnen er voor kiezen om het versturen en innen van de factuur uit te besteden aan een derde partij (bijv. Infomedics). In dat geval gelden de betalingsvoorwaarden van deze partij. Deze voorwaarden zullen vergelijkbaar of soepeler zijn dan de hierboven beschreven voorwaarden.

Declaratie bij uw zorgverzekering

U dient zelf zorg te dragen voor eventuele declaratie van onze factuur bij uw eigen zorgverzekering. U bent zelf verantwoordelijk voor de aanspraak op een vergoeding van uw zorgverzekeraar. Wij kunnen u niet garanderen dat er een vergoeding zal plaatsvinden. Voor patiënten met diabetes mellitus kunnen andere voorwaarden gelden.

Wij kunnen er voor kiezen om onze factuur direct voor u in te dienen bij uw zorgverzekering. Dit moet worden gezien als extra service: u blijft zelf verantwoordelijk voor de aanspraak op een vergoeding van uw zorgverzekeraar.

Versie: 21 oktober 2021